ابزار دقیق

شاهد پمپ، بزرگترین وارد کننده ابزار دقیق

 دما

ثبت دماترمومتر

 

 جریان

فلو سوئیچفلوترانسمیتر

 

 فشار

پرشر سوئیچپرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ

فشار سنج(پرشر گیج)

پرشر ترانسمیتر

کالیبراسیون

 سطح

سطحلول ترانسمیتر

  • لول ترانسمیتر (ترانسمیتر سطح)

  • لول سوئیچ

 

ترمومتر بی متال از جنس استیل استنلس

ترمومتر بی متال تمام فولاد ضدزنگ  SERIE T21

ترمومتر بی متال تمام فولاد ضدزنگ  SERIE T22

ترمومتر بی متال تمام فولاد ضدزنگ  SERIE T23

ترمومتر های بی متال استاندارد

ترمومترهای بی متال استانداردSerie T11

ترمومترهای بی متال استانداردSerie T12

ترمومترهای بی متال استانداردSerie T14

ترمومتر سیستم گازی (گس سیستم)

ترمومتر گازدار(لوله بوردن) T32 SERIE

ترمومتر گازدار(لوله مویین) T33 SERIE

(سوئیچ و نشان دهنده ی دما ) T37 SERIE

(سوئیچ و نشان دهنده ی دما ) T38 SERIE

ترمومتر، مانومتر

گیج های ترمو مانومتری SERIE  TP11

 ترانسمیتر دما Indumart

ترانسمیتر دما SERIES SEM 104

ترانسمیتردما با ورودی RTD

ترانسمیتر دما SEM203TC

ترانسمیتر برنامه پذیر دما

ترانسمیتر دما ونمایشگر دما

ترانسمیتر دمای کامپکت

ترانسمیتر دمای نصب روی سر

ترموولTHERMOWELLS

 سوئیچ دما Indumart

سوئیچ و نشان دهنده ی دما SERIE T38

سوئیچ دمای، محیط صنعتی SERIES TSA 210

سوئیچ های صنعتی دما SERIES TSM 310

سوئیچ صنعتی دما SERIES TSM 320

کنترلر دما/ترانسمیترتعیین کننده دما SERIES TST300

ثبت دما

کنترل و ثبت دما، فشار و جریانSERIES 80M

دستگاه کنترلر و ثبت ، دما و رطوبت هوا SERIES 80H

دستگاه ضبط پنو ماتیکی/کنترلر با ورودی الکتریکیSERIES 80E

کالیبراسیون دما Indumart

ابر ترمومتر SERIES STA810

 جریان

فلو ترانسمیتر Indumart

DTS360فلو ترانسمیتر

فلو ترانسمیتر FIT40

فلو سوئیچ Indumart

FSP120 فلو سوئیچ

FST140 فلو سوئیچ

پرشر سوئیچ Indumart

پرشر سوئیچ SERIES 2000

پرشر سوئیچ SERIES P82

پرشر سوئیچ SERIESP87

پرشر سوئیچ SERIES P84

پرشر سوئیچ PSM210

پرشر سوئیچ دیافراگمی SERIES PSM230

پرشر سوئیچ PSP100

فشارسنج (پرشر گیج) دیافراگم Indumart

پرشرگیج (فشارسنج) دیافراگمی SERIES P62

پرشرگیج (فشار سنج) تمام فولاد ضد زنگ بهداشتیSERIES P63

پرشر گیج (فشار سنج) استاندارد Indumart

پرشر گیج SERIES P11

پرشر گیج SERIES P12

پرشر گیج SERIES P13

پرشر گیج SERIES P14

پرشر گیج SERIES P15

پرشر گیج SERIES P16

پرشرگیج (فشارسنج) تماسی Indumart

پرشرگیج SERIES P82

پرشرگیج SERIES P84

پرشرگیج SERIES P87

پرشر گیج (فشارسنج) دیفرانسیی Indumart

پرشرگیج SERIES P71

پرشرگیج SERIES P72

پرشرگیج SERIES P75

پرشرگیج SERIES P74

پرشر گیج (فشارسنج) کارهای سنگین Indumart

پرشرگیج SERIES P21

پرشرگیج SERIES P23

پرشرگیج SERIES P24

پرشرگیج SERIES P25

پرشرگیج SERIES P26

نمایشگر فشار SERIES PTL45

ترانسمیتر فشارSERIES PTL35

تست پرشرگیج (فشار سنج)کالیبراسیون فشارSERIES P52

کالیبراسیون، پرشر گیج دیجیتالی

لول ترانسمیتر شناور  SERIES TLG500

ترانسمیتر سطح مغناطیسیSERIES BLT 904

ترانسمیتر سطح هوشمند SERIES LTS260

 جریان

لول سوئیچ Indumart

لول سوئیچ (سوئیچ سطح) نوع جابه جایی SERIES LDS300

لول سوئیچ ( سوئیچ سطح ) SERIES LSF100

ابزارهای اندازه گیری پدیده های شیمیایی

کدورت سنج

مترph

ابزارهای اندازه گیری برق و الکترونیک

خازن سنج

کلمپ آمپر متر

لوکس متر

مولتی متر

میلی اهم متر

وات متر

ترانسمیتر

PH ترانسمیتر

ترانسمیتر جریان

ترانسمیتر دما

ترانسمیتر رطوبت

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر لوکس

ترانسمیتر وزن

ترانسمیتر ولتاژ

ابزارهای اندازه گیری فیزیکی

دور سنج

رطوبت سنج

سرعت سنج باد

صوت سنج

گشتاور سنج

لرزش سنج

لوکس متر

مانومتر یا فشار سنج

نیرو سنج