فشار

 

 پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچSERIESP87 p82 2000
پرشر سوئیچ SERIESP87 پرشر سوئیچ SERIES P82 پرشر سوئیچ SERIES 2000
psm230.jpg پرشر سوئیچSERIES PSM210 p82
پرشر سوئیچ دیافراگمی SERIES PSM230 پرشر سوئیچ PSM210 پرشر سوئیچ SERIES P84
psp100
پرشر سوئیچ PSP100

 

 فشار سنج(پرشر گیج)

فشارسنج(پرشر گیج)دیافراگم

پرشر گیج (فشار سنج) دیافراگمی SERIES P62 پرشر گیج (فشار سنج) دیافراگمی SERIES P62
پرشرگیج (فشارسنج) دیافراگمی SERIES P62 پرشرگیج (فشار سنج) تمام فولاد ضد زنگ بهداشتیSERIES P63

پرشر گیج(فشار سنج)استاندارد

پرشرگیج (فشار سنج) استاندارد با محفظه فولادیSERIES  P11 پرشرگیج (فشار سنج) استاندارد-فولاد ضد زنگ SERIES P12 پرشرگیج (فشار سنج) استانداردبا قاب پرسیSERIES P13
پرشر گیج SERIES P11 پرشر گیج SERIES P12 پرشر گیج SERIES P13
پرشر گیج (فشار سنج) استاندارد با پوشش ABS SERIES P14 پرشرگیج (فشار سنج) جوشکاری و برشکاریSERIES P15 پرشرگیج (فشار سنج) جوشکاری و برشکاریSERIES P15
پرشر گیج SERIES P14 پرشر گیج SERIES P15 پرشر گیج SERIES P16

پرشرگیج(فشار سنج) تماسی

p82 کاتالوگ سوئیچ فشار(پرشر سوئیچ)SERIES P84 پرشر سوئیچSERIESP87
پرشرگیج SERIES P82 پرشرگیج SERIES P84 پرشرگیج SERIES P87

پرشر گیج(فشار سنج) دیفرانسیی

پرشرگیج ( فشارسنج) تفاضلی با لوله بوردون پرشرگیج (فشارسنج) دیافراگمی تفاضلی  SERIES P72 پرشرگیج (فشارسنج) دیافراگمی تفاضلی  SERIES P73
پرشرگیج SERIES P71 پرشرگیج SERIES P72 پرشرگیج SERIES P73
پرشرگیج (فشارسنج) تفاضلی پستونی SERIESP74 پرشرگیج (فشارسنج) تفاضلی پستونی SERIES P75
پرشرگیج SERIES P74 پرشرگیج SERIES P75

 

پرشر گیج(فشارسنج) کارهای سنگین

پرشرگیج (فشارسنج) با پوشش فنولیکSERIES P24
پرشرگیج SERIES P24 پرشرگیج SERIES P23 پرشرگیج SERIES P21
پرشرگیج (فشارسنج) کارهای سنگینSERIES P26 پرشرگیج ( فشارسنج ) فولادی ضد زنگ با حد اکثر فشار SERIES P25
پرشرگیج SERIES P26 پرشرگیج SERIES P25

پرشر گیج(فشارسنج)محدوده پایین

پرشرگیج (فشارسنج) کپسولیSERIES P32
پرشر گیج(فشارسنج)محدوده پایین

تست پرشر گیج(فشار سنج)

تست پرشرگیج (فشارسنج) SERIES P52
تست پرشرگیج (فشارسنج) SERIES P52

 پرشر ترانسمیتر

ترانسمیتر کم فشار

پرشر ترانسمیتر (ترانسمیتر فشار) SERIES PTL35

پرشر ترانسمیتر (ترانسمیتر فشار) نمایشگر فشارSERIES PTL45

ترانسمیتر فشارSERIES PTL35 نمایشگر فشار SERIES PTL45

پرشر ترانسمیتر صنعتی

ترانسمیتر فشار SERIES PTF108 ترانسمیتر فشار SERIES PTF108
ترانسمیتر فشار SERIES PTF108 ترانسمیتر فشار صنعتی SERIES PTF110

پرشر ترانسمیتر نشان دهنده

ترانسمیتر فشار SERIES PTF108 پرشر ترانسمیتر کارهای سنگین  SERIES PTE215 پرشر ترانسمیتر کارهای سنگین  SERIES PTE216
 تعیین کننده فشار SERIES DGT50 پرشر ترانسمیتر کارهای سنگین

SERIES PTE215

پرشر ترانسمیتر کارهای سنگین

SERIES PTE216

پرشر ترانسمیتر هوشمند

فلو ترانسمیتر هوشمند (اختلاف فشار) SERIES DTS360
فلو ترانسمیتر هوشمند (اختلاف فشار) SERIES DTS360

 کالیبراسیون

تست پرشر گیج – فشار سنج Indumart


کالیبراسیون، پرشر گیج دیجیتالی تست پرشرگیج (فشار سنج)کالیبراسیون فشارSERIES P52
کالیبراسیون، پرشر گیج دیجیتالی تست پرشرگیج (فشار سنج)کالیبراسیون فشارSERIES P52