سوئیچ دما

T38  T38  T38
 سوئیچ های صنعتی دما SERIES TSM 310  سوئیچ دمای، محیط صنعتی SERIES TSA 210  سوئیچ و نشان دهنده ی دما SERIE T38
 TST300  T38
 کنترلر دما/ترانسمیترتعیین کننده دما SERIES TST300  سوئیچ صنعتی دما SERIES TSM 320