فیتینگ و اتصالات Metalwork

فیتینگ ( اتصالات ) سریA

فیتینگ ( اتصالات ) سری B

فیتینگ ( اتصالات ) سری C

فیتینگ ( اتصالات ) سری D

فیتینگ (اتصالات) شلنگ خور (PUSH-IN)

فیتینگ شلنگ خور برای استفاده در صنایع غذایی ( شیمیایی ، دارویی، پزشکی و الکترونیکی ) سری F