شیر ماژولار Metalwork

 

HDMs + واسط مولتی ماخ

اتصالات چند گانه ( ماژولی )

شیرهای ماخ ۱۱( شیر کنترل جهت )

مولتی ماخ ( ماژولی )

مولتی ماخ مخصوص مدارات سنگین HDMs ( ماژولی )