شیر کنترل جهت Metalwork

شیر اطمینان دوطرفه ( AND )

شیر برقی CNOMO

شیر برقی خطی ۱۰ میلیمتر PIV.P ( کنترل جهت میکرو )

شیر برقی خطی ۱۵ میلیمتر PIV.M ( کنترل جهت میکرو )

شیر برقی خطی PIV پایه دار

شیر برقی خطی PIV

شیر برقی کنترل جهت درون خطی سری SOV L

شیر درون خطی تخلیه سریع سری VSR L

شیر سری PEV با عمل کننده پدالی ( کنترل جهت )

شیر قطع و وصل درون خطی سری V2V L  و V3V L

شیر های درون خطی ( Line on Line )

شیر یکطرفه درون خطی سری VNR L

شیرهای ISO 15407-1  ( بجای VDMA   ۲۴۵۶۳-۰۲ ) سری ماخ ۱۸

شیرهای ISO 55991 سری IPV-ISV (شیر کنترل جهت )

شیرهای ISO 55991 سری IPV-ISV (شیر کنترل جهت )

شیرهای ISO 55991 سری ISV با کانکتور M12 ( شیر کنترل جهت برقی و بادی )

شیرهای سری ۷۰ ( انواع شیرهای کنترل جهت )

شیرهای سری ۷۰ روی پایه ( انواع شیرهای کنترل جهت )

شیرهای ماخ ۱۶ ( شیر کنترل جهت )

مینی شیر با عمل کننده مکانیکی یا دستی سری VME