49

کنتاکتور خلاء هیوندای

(Vacuum Contactor HYUNDAI)

در کنتاکتور خلاء  عمل جرقه زنی کنتاکتور در محیط خلاء انجام می شود و ولتاژ ورودی و خروجی کنتاکتور از ۳٫۶ ولت تا ۷٫۲ کیلوولت می باشد. معمولا رنج جریان این کنتاکتورها ۴۰۰ آمپر می باشد.

 مشخصات فنی

آمپر: ۴۰۰ آمپر

Draw- out Type

B Without Fuse Holder          

D Without Single Fuse Holder

H With Double Fuse Holder   

Fixed Type

F Without Fuse Holder     

A With Single Fuse Holder

J With Double Fuse Holder

Type

64C¨

۶۲C¨

۳۴C¨

۳۲C¨

۶۴C¨

۶۲C¨

۳۴C¨

۳۲C¨

Continuously Energized

Operating Method

64L¨

۶۲L¨

۳۴L¨

۳۲C¨

۶۴L¨

۶۲L¨

۳۴L¨

۳۲C¨

Latched

7.2

3.6

7.2

3.6

Rated Insulation Voltage (kV)

6.6

3.3

6.6

3.3

Rated Operating Voltage (kV)

50/60

Rated Frequency (Hz)

400

200

400

200

400

200

400

200

Rated Current (A)

60

45

60

45

Impulse (kV)

Withstand Voltage

20

16

20

16

Power Frequency (1min, kV)

1.5

1.5

1.5

1.5

Control Dielectric Strength (min, kV)

AC3

Category

50 MVA at 6.6 kV

Fault Interrupting Capacity

6.3

6.3

6.3

6.3

1 sec

Short-time

Current (kV)

3

3

3

3

30 sec

1.000

1.000

1.000

1.000

Normally Energized (1.000 operations)

Mechanical

Life

250

250

250

250

Latched (1.000 operations)

300

Electrical Lifetime (1.000 operations)

AC 110/220, DC 110/220

Operation Voltage (V)

¨¨CF: 3a3b, others 2a2b

External Auxiliary Contact

3.000

1.500

1.500

750

3.000

1.500

1.500

750

Motor (kV)

Applicable

Load

Capacity

4.000

2.000

2.000

1.000

4.000

2.000

2.000

1.000

Transformer (kVA)

2.000

1.500

1.200

750

2.000

1.500

1.200

750

Condensor (kVAR)

2)B 41

2)D 43

2)H 46

2)B 38

2)D 40

2)H 35

F 22

A 32

J 35

F 21

A 30

J 33

Weight (kg) 1)

 کاربرد

سوئیچینگ موتورهای سه فاز ، خازنها و ترانسفورمرهای فشار متوسط

کارخانه جات فولاد

کارخانه جات سیمان

کاتالوگ جامع فارسی هیوندای