هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل فشار پرو پشنال ( تناسبی ) تحریک مستقیم کارتریجی CRE شیر متعادل کننده پروپشنال DZCE# شیر متعادل کننده پروپشنال جامع الکترونیکی DZCEG
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کاهنده فشار پروپشنال پیلوتی مدولار MZE شیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال(تناسبی) پیلوتی PRE# شیر کنترل فشار پروپشنال پیلوتی PRE3
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل فشار پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی PRE3G شیر کنترل فشار پروپشنال (تناسبی) تحریک مستقیم PRED3 شیر کنترل فشار پروپشنال جامع الکترونیکی PRED3G
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل فشار پروپشنال جامع الکترونیکی حلقه بسته PRED3J شیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی PREG شیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی حلقه بسته PREJ