56

کنتاکتور هیوندای – کنتاکتور Hyundai

کنتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته می شود و یک سری کنتاکت عایق شده را از یکدیگر به آن متصل هستند و با آن حرکت می کنند.

فروش کنتاکتور هیوندا

 مشخصات فنی کنتاکتور هیوندای Hyundai

بازه آمپر: از ۹ آمپر تا ۸۰۰ آمپر

بازه توان: از ۴ کیلووات تا ۴۴۰ کیلووات

(Dimension (3P

(W×H×D(mm

Auxiliary Contact

(Capacity (380-440 V

Operational Voltage

Type

AC1.A

AC3.A

AC3,kw

AC/DC

DC

AC

74× ۴۴×۸۶٫۲

۱a1b

20

9

4

G

W

HiMC 9

74× ۴۴×۸۶٫۲

۱a1b

20

12

5.5

G

W

HiMC 12

74× ۴۴×۸۶٫۲

۱a1b

25

18

7.5

G

W

HiMC 18

74× ۴۴×۸۶٫۲

۱a1b

32

22

11

G

W

HiMC 22

74×۶۳×۸۶٫۷

۲a2b

50

32

15

G

W

HiMC 32

74×۶۳×۸۶٫۷

۲a2b

50

40

18.5

G

W

HiMC 40

86×۶۹٫۶×۹۹٫۲

۲a2b1)

70

50

22

G

W

HiMC 50

138×۹۳٫۸×۱۴۳٫۲

۲a2b1)

100

65

30

F

G

W

HiMC 65

138×۹۳٫۸×۱۴۳٫۲

۲a2b1)

110

80

37

F

G

W

HiMC 80

138×۹۳٫۸×۱۴۳٫۲

۲a2b1)

135

90

45

F

G

W

HiMC 90

155×۱۰۳×۱۵۳٫۸

۲a2b1)

150

110

55

F

G

W

HiMC110-110 B2

155×۱۰۳×۱۵۳٫۸

۲a2b1)

160

130

65

F

G

W

HiMC 130

189×۱۳۸×۱۷۱

۲a2b1)

200

150

75

F

G

W

HiMC150-150 B2

189×۱۳۸×۱۷۱

۲a2b1)

230

180

90

F

G

W

HiMC 180

189×۱۳۸×۱۷۱

۲a2b1)

260

220

110

F

G

W

HiMC 220

210×۱۵۰×۱۸۹٫۹

۲a2b1)

300

260

132

F

G

W

HiMC 260

210×۱۵۰×۱۸۹٫۹

۲a2b1)

350

300

160

F

G

W

HiMC 300

251×۱۷۹×۲۳۷٫۵

۲a2b1)

450

400

220

F

G

W

HiMC 400

251×۱۷۹×۲۳۷٫۵

۲a2b1)

550

500

250

F

G

W

HiMC 500

300×۲۷۶×۲۷۴٫۵

۲a2b1)

750

630

330

F

G

W

HiMC 630

300×۲۷۶×۲۷۴٫۵

۲a2b1)

900

800

440

F

G

W

HiMC 800

 کاربرد کنتاکتور هیوندای Hyundai

کاربرد کنتاکتور عمومی بوده و در همه تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد. مانند تابلوهای برق

  • صنایع سیمان
  • صنایع نفت
  • صنایع مخابرات