کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors 

کمپرسور دورانی اسکرو

 

 انواع کمپرسور دوارانی اسکرو یا مارپیچی Ingersoll-Rand:

  • کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت بدون روغن (SIERRA)
  • کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت بدون روغن با دور متغیر (NIRVANA Oil-Free)
  • کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت روغنی (SSR)
  • کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت روغنی با دور متغیر (NIRVANA-UNIGY)
  • کمپرسورهای روتاری اسکرو سیار روغنی (PORTABLE – Series)
  • کمپرسورهای روتاری اسکرو سیار روغنی فشارقوی (DL)

 

 

 کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors

 

کمپرسورهای اسکرو جزء کمپرسورهای جابجائی مثبت می باشند که درآن عمل تراکم بین دو عدد روتور اسکرو صورت پذیرد. روتورها اصطلاحا به دوشکل نری (Male) و مادگی(Female) ساخته می شوند. روتور نری دارای گوشواره (Lobe) محدب و روتور مادگی دارای شکل مقعر می باشد.

درمرحله مکش، گاز وارد فضای مقعر حلزون مادگی شده و آن ره پر می کند . در مرحله تراکم قسمت محدب روتور نری فضای تقعر روتور مادگی را پر کرده و با کاهش حجم گاز جمع شده درآن، باعث افزایش فشار گاز می گردد. هنگامی که فشار گاز اندکی از فشار گاز خط دهش بیشتر گردد،گازمتراکم شده به سمت لوله دهش رانده شده وعمل تخلیه گاز صورت می گیرد. عمل تراکم باتکرار این فرآیند درطول دوران اسکرو ها شکل پیوسته ای را به خود می گیرد.

کمپرسورهای اسکرو خود به دودسته خشک (Oil Free) و روغن کاری شونده (Lubricated) تقسیم می شوند. مغایرت درطراحی این دودسته کمپرسورها تا حدی است که می توان حتی آنها را در دو دسته جداگانه مورد بررسی قرار داد. فشار کار اساسا دراین نوع کمپرسورها پائین بوده و غالبا تا ١۵ بار بیشتر نمی باشد. البته طرحهای خاصی از این کمپرسورها که چند مرحله ای می باشند قادرند تا فشارهای بالاتری، مثلا ۴٠ بار کارکنند. این کمپرسورها بصورت خشک و یا روغن کاری شده مورد استفاده قرار می گیرند.

با مقایسه با کمپر سور های پیستونی تناوبی، این نوع کمپر سور دارای ابعاد و وزن کمتر بوده و راندمان آن بخاطر نبود سوپاپ بیشتر است، در عوض سرعت بسیار زیاد و سیستم روغن کاری از معایب کمپرسورهای مارپیچی بشمار می رود.

 

کمپرسور دورانی اسکرو

 

کمپرسور دورانی اسکرو

 

کمپرسور دورانی اسکرو