کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors

کمپرسورهای گریزازمرکز بویژه به عنوان کمپرسور مورد استفاده در فرآیندها در رده اول قرار دارند. حال اگر به جای تعداد، ظرفیت و یا توان مصرفی معیار انتخاب قرار گیرد ، کمپرسورهای گریزازمرکز بالاترین سهم را در فرآیند تراکم گازها در صنایع به خود اختصاص می دهند. پائین بودن بار وارده بر روی فوندانسیون در این کمپرسورها موجب گردیده تا در نصب آنها به فوندانسیون کوچکتر وسبکتری نیاز باشد. از این کمپرسورها بیشتر برای مواقعی که فشار مورد نیاز کم و دبی زیاد مورد نظر باشد، استفاده می شود.

کمپرسورهای گریزازمرکز در محدوده دبی ۱۰۰۰۰۰۰-۱۷۰۰ مترکعب در ساعت ساخته می شوند. بدیهی است  که به همین خاطر استفاده از این کمپرسورها دردبی های کم چندان اقتصادی نمی باشد.

 

کمپرسور سانتریفیوژ