95

کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای
Molded Case Circuit Breaker HYUNDAI

کلید اتوماتیک کمپکت از خانواده کلیدهای اتوماتیک بوده، نرم این کلیدها از۱۵آمپر تا ۱۲۵۰آمپر  است اما این کلیدها حداکثر تا ۱۶۰۰آمپر ساخته می شوند. فریم این کلیدها با افزایش جریان نامی آنها بزرگ می شود.

 مشخصات فنی

  • آمپر: از ۱۵ آمپر تا ۱۶۰۰ آمپر
  • فیکس و قابل تنظیم
  • دارای تجهیزات جانبی: رله شانت، رله آندر ولتاژ، کنتاکت کمکی

 

Dimension

Breaking Capacity ICU at 415 VAC

Number of Poles

Type

Category

General Type

155×۹۰×۶۰

۱۵,۲۰,۳۰,۴۰,۵۰,۶۰,۷۵,۱۰۰

۲۵

۲,۳,۴

HiBS 100

S

Non-Adjustable

164×۱۰۵×۶۰

۱۲۵,۱۵۰,۱۷۵,۲۰۰,۲۲۵

۲۵

*۲,۳,۴

HiBS 225

S

257×۱۴۰×۱۱۰

۳۰۰,۳۵۰,۴۰۰

۳۰

*۲,۳,۴

HiBE 400

E

280×۲۱۰×۱۱۰

۵۰۰,۶۰۰

۴۵

*۲,۳,۴

HiBE 600

E

280×۲۱۰×۱۱۰

۷۰۰,۸۰۰

۴۵

*۲,۳,۴

HiBE 800

E

155×۹۰×۶۰

۱۲-۱۶, ۱۶-۲۰, ۲۰-۲۵, ۲۵-۳۲, ۳۲-۴۰, ۴۰-۵۰, ۵۰-۶۳, ۶۳-۸۰, ۸۰-۱۰۰

۲۵

*۲,۳,۴

HiBS 100J

S

Adjustable

164×۱۰۵×۶۰

۱۰۰-۱۲۵, ۱۲۵-۱۶۰, ۱۶۰-۲۰۰, ۲۰۰-۲۵۰

۲۵

*۲,۳,۴

HiBS 250J

S

255×۱۴۰×۱۱۰

۲۰۰-۴۰۰

۵۰

۳,۴

HiBS 400NE

S

225×۱۴۰×۱۱۰

۳۱۵-۶۳۰

۶۵

۳,۴

HiBS 600NE

S

370×۲۱۰×۱۱۰

۴۰۰-۸۰۰

۸۵

۳,۴

HiBS 800NE

S

370×۲۱۰×۱۱۰

۵۰۰-۱۰۰۰

۱۰۰

۳,۴

HiBS 1000NE

S

370×۲۱۰×۱۱۰

۶۲۵-۱۲۵۰

۱۰۰

۳,۴

HiBS1200NE

S

 کاربرد

کاربرد کلید اتوماتیک کمپک عمومی بوده و در ورودی همه تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد. مانند تابلوهای برق

صنایع سیمان

صنایع نفت

صنایع مخابرات

 کلیدهای اتوماتیک علاوه بر موارد فوق نسبت به فیوزها و کلید- فیوزها دارای مزایای زیر می باشند :

کلید خودکار پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلافاصله مجددا آماده بهره برداری می باشد.

با کمک کنتاکتهای فرعی که در آن تعبیه شده می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع، وصل یا وقوع خطا) توسط سیگنال تعیین و در اطاق فرمان منعکس کرد.

ساختمان این کلیدها بگونه ای است که اگر کلید را بر روی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم، در ضمن عمل بسته شدن، رله اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع می کند.