لیست پمپ های دنده ای  با مارک lamborghini

شرح کالا

 پمپ دنده ای ۵/۱ لیتر

پمپ دنده ای ۲ لیتر                                                  CBD1- F2 1/3-G-Z-CC

پمپ دنده ای ۵/۲ لیتر                                              CBD1- F2 1/6-G-Z-CC

پمپ دنده ای ۳ لیتر                                                  CBD1- F2 2/1-G-Z-CC

پمپ دنده ای ۴ لیتر                                                  CBD1- F2 2/7-G-Z-CC  

پمپ دنده ای ۶ لیتر                                                  CBD1- F2 4/2-G-Z-CC 

پمپ دنده ای ۹ لیتر                                                  CBD1- F2 5/8-G-Z-CC

پمپ دنده ای ۱۲ لیتر کوچک                                       CBD1- F2 8/0-G-Z-CC

پمپ دنده ای ۱۲ لیتر بزرگ                                                  CBT – F3 08 G

پمپ دنده ای ۱۶ لیتر                                                           CBT – F3 10 G

پمپ دنده ای ۱۸ لیتر                                                           CBT – F3 12 G

پمپ دنده ای ۲۰ لیتر                                                           CBT – F3 14 G

پمپ دنده ای ۲۵ لیتر                                                           CBT – F3 16 G

پمپ دنده ای ۳۰ لیتر                                                           CBT – F3 20 G

پمپ دنده ای ۴۰ لیتر                                                           CBT – F3 25 G

پمپ دنده ای ۵۰ لیتر                                                              CBT – F5 33

پمپ دنده ای ۶۰ لیتر                                                              CBT – F5 39 

پمپ دنده ای ۸۰ لیتر                                                              CBT – F5 46

پمپ دنده ای ۹۰ لیتر                                                              CBT – F5 52