الکتروموتور (Electric)

الکتروموتور یا موتور الکتریکی (Electric Motor)، نوعی ماشین الکتریکی است که جریان الکتریسیته را به  انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. بالعکس تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریسیته توسط ژنراتور انجام می گردد. الکتروموتورها اغلب توسط الکترومغناطیس عمل می‌کنند. وقتی یک جسم حامل جریال الکتریکی تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، نیروی الکترومغناطیسی بر روی جسم از سوی میدان اعمال می گردد. در یک الکتروموتور استوانه ای، روتور بعلت گشتاور حاصل از نیرویی که با فاصله ای معین از محور روتور به روتور اعمال می گردد, می چرخد. اغلب الکتروموتورها حرکت دورانی دارند. در یک الکتروموتور دوار، بخش متحرک را روتور و بخش ثابت را استاتور می نامند. الکتروموتور شامل آهنربای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است.

انواع الکتروموتور:

·         الکتروموتور یونیورسال

·         الکتروموتور DC

·         الکتروموتور میدان سیم پیچی شده

·         الکتروموتور AC سه فاز

·         الکتروموتور AC تک فاز

·         الکتروموتور پله ای

·         الکتروموتور خطی

اجزاء الکتروموتور:

·         آرمیچر

·         ذغال هادی

·         سوئیچ تغییر دهنده جهت برق

·         محور

·         آهن ربا

·         منبع برق DC